บ้านพักและสถานที่ดูแลผู้ป่วย ความจำเสื่อม
หรือผู้ป่วยอัลไซเมอร์

ยืดอายุของสมองผู้สูงอายุให้ได้ยาวนานที่สุดและส่งเสริมให้สามารถดำเนินกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง

เราดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุไทยที่มีภาวะสมองเสื่อม และผู้สูงอายุที่ประสบภาวะถดถอยทางร่างกายแต่ละท่าน ให้ผู้สูงอายุทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นกว่าเดิม

“คุณภาพชีวิตที่ดี”

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุความจำเสื่อม อัลไซเมอร์ ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ อายุวัฒน์ เนอร์สซิ่ง โฮม มีแนวคิดในการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ท่านมีชีวิตที่สุขสบายเหมือนอยู่บ้าน ขณะที่มาพักกับเรา โดยจะส่งเสริมให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ที่อายุวัฒน์ เนอร์สซิ่ง โฮม พยายามให้ท่านรักษาและคงความสามารถในการทำกิจวัตรประวัตรประจำวันเองให้ได้มากที่สุด ซึ่งจะทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง และมีกำลังใจในการดำเนินชีวิต

เนื่องจากด้วยตัวโรคเป็นโรคที่ถดถอยขึ้นทุกวัน เราต้องเน้นการส่งเสริมพัฒนาการของผู้มีภาวะอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมโดยการทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง แนวทางที่เราใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ

o เข้าใจการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อม

o สร้างแรงจูงใจและความภาคภูมิใจในตนเอง กิจกรรมบำบัด

o ดูแลด้านโภชนาการรายบุคคล

o ให้ความสำคัญเรื่องสุขอนามัย

ผู้ดูแลเข้าใจผู้มีภาวะด้านสมองเสื่อม

  • เข้าใจความต้องการ/ความรู้สึกของครอบครัวผู้สูงอายุเป็นอย่างดี

  • เข้าใจธรรมชาติของโรคสมองเสื่อมและธรรมชาติของผู้สูงอายุ

  • มีความชำนาญเรื่องโรคสมองเสื่อมจากโรงพยาบาล

  • มีความเข้าใจในการดูแลกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุที่เหมาะสม

  • ให้ความเคารพ ให้เกียรติท่านผู้สูงอายุ

  • ดูแลผู้สูงอายุทุกท่านด้วยความรักและใส่ใจในทุกรายละเอียดของท่านผู้สูงอายุตลอดเวลา