แพทย์

นพ.ปุณณภพ เอมสิริรัตน์

การศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต,(เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560
 • แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลนครปฐม

ประสบการณ์การทำงาน

 • โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค

พญ.ปภาดา ลิมาวงษ์ปราณี

การศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560
 • แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา จังหวัดนครปฐม
 • แพทย์เพิ่มพูนทักษะ รพ.กองบิน 23 อุดรธานี

ประสบการณ์การทำงาน

แพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

นายแพทย์ สรวิศ ลิมาวงษ์ปราณี

การศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา จังหวัดนครปฐม
 • แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลกองบิน 56 จังหวัดสงขลา
 • ศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักกายภาพบำบัด

นักกายภาพบำบัด กภ.ยุติวิชญ์ ทองอาจ

การศึกษา

 • นักกายภาพบำบัด, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปริญญาโท 2561
 • นักกายภาพบำบัด, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปริญญาตรี 2557

ประสบการณ์การทำงาน

 • นักกายภาพบำบัด ที่ อายุวัฒน์ เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์การแพทย์ผู้สูงอายุ
 • นักกายภาพบำบัด ที่ มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ 2019-2020
 • นักกายภาพบำบัด ที่ โรงพยาบาลเซนทรัลเจเนอรอล สายไหม ตั้งแต่ 2018-2019