แพทย์

นพ.ปุณณภพ เอมสิริรัตน์

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

นักกายภาพบำบัด

กภ. ยุติวิชญ์ ทองอาจ

นักกายภาพบำบัด