นพ.ปุณณภพ เอมสิริรัตน์

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต,(เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560
  • แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลนครปฐม

ประสบการณ์การทำงาน

  • โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
  • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค