นพ. สรวิศ ลิมาวงษ์ปราณี

พ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา จังหวัดนครปฐม
  • แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลกองบิน 56 จังหวัดสงขลา
  • ศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย