พญ. สุวรรณภา ปโกฏิประภา

อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ

การศึกษา

  • 1986 M.D., Faculty of Medicine, Mahidol University, Thailand
  • 1992 Diploma of Thai Board of Internal Medicine, Medical Council of Thailand
  • 1996 Diploma of Thai Board of Pulmonary and Critical Care Medicine, Medical Council of Thailand

ประสบการณ์การทำงาน

ศูนย์การแพทย์ : คลินิกอายุรกรรม, คลินิกโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ