พ.ญ. ปภาดา ลิมาวงษ์ปราณี

พ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560
  • แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา จังหวัดนครปฐม
  • แพทย์เพิ่มพูนทักษะ รพ.กองบิน 23 อุดรธานี

ประสบการณ์การทำงาน

แพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช