Aryuwat Nursing Home

อายุวัฒน์ เนอร์สซิ่งโฮม
ศูนย์การแพทย์ผู้สูงอายุและศูนย์กายภาพบำบัด

จากประสบการณ์การทำงานด้านผู้สูงอายุทำให้เรามองเห็นถึงความยากลำบากของญาติที่ต้องให้การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลในระดับสูงที่บ้านจึงได้ก่อตั้ง ศูนย์การแพทย์ อายุวัฒน์ เนอร์สซิ่งโฮมแห่งนี้ขึ้น เพื่อเป็นที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงวัยเต็มรูปแบบโดยให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยสูงอายุและเป็นบ้านพักสำหรับผู้สูงอายุที่เน้นการฟื้นฟูดูแลร่างกาย ช่วยเสริมสร้างสุขภาพจิตใจที่ดีให้กับผู้สูงอายุ อีกทั้งยังสร้างความสัมพันธ์ และบรรยากาศที่อบอุ่นในครอบครัวเพื่อทำการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุด้วยความเอาใจใส่และแบ่งเบาภาระของญาติในการดูแลโดยมีแพทย์พยาบาลวิชาชีพและนักกายภาพบำบัดคอยดูแลอย่างใกล้ชิดในราคาที่ประหยัด

อายุวัฒน์ มีบริการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุ ทั้งระยะสั้น ระยะยาวและรูปแบบเนอร์สซิ่งโฮมระดับพรีเมียม บริการดูแลหลังผ่าตัดการฟื้นฟูสมรรถภาพ บริการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเฉพาะด้านหรือหลังออกจากโรงพยาบาล เช่น 

 • ภาวะสมองเสื่อม / อัลไซเมอร์

 • ผู้สูงอายุที่ต้องการการพยาบาลดูแลใกล้ชิด

 • นอนติดเตียงดูแลตัวเองได้น้อย

 • มีปัญหาอ่อนแรงหรือปัญหาหลอดเลือดสมอง

 • ผู้ป่วยหลังผ่าตัดเคลื่อนไหวได้น้อย จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูหรือกายภาพบำบัด

 • ผู้ป่วยภาวะต่าง ในระยะสุดท้าย

อายุวัฒน์ มีบริการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุ ทั้งระยะสั้น ระยะยาวและรูปแบบเนอร์สซิ่งโฮมระดับพรีเมียม บริการดูแลหลังผ่าตัดการฟื้นฟูสมรรถภาพ บริการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเฉพาะด้านหรือหลังออกจากโรงพยาบาล เช่น 

 • ภาวะสมองเสื่อม / อัลไซเมอร์

 • ผู้สูงอายุที่ต้องการการพยาบาลดูแลใกล้ชิด

 • นอนติดเตียงดูแลตัวเองได้น้อย

 • มีปัญหาอ่อนแรงหรือปัญหาหลอดเลือดสมอง

 • ผู้ป่วยหลังผ่าตัดเคลื่อนไหวได้น้อย จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูหรือกายภาพบำบัด

 • ผู้ป่วยภาวะต่าง ในระยะสุดท้าย

มาตรฐาน อายุวัฒน์ เนอร์สซิ่งโฮม

สถานที่ของเรา

เราให้ความใส่ใจตั้งแต่โครงสร้างการตกแต่ง การจัดวางตลอดจนการติดตั้งอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง เพื่อรองรับความเสื่อมถอยของร่างกาย มีความสะดวกและปลอดภัย ทุกอย่างได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงสรีระของผู้สูงวัย(Universal design)  ภายใต้บรรยากาศเป็นธรรมชาติร่มรื่น และสวยงาม

ระบบงานของเรา

เรามีการคัดกรองสุขภาพของผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังตั้งแต่แรกเข้าโดยทีมงานวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด เพื่อวางแผนการให้การดูแลเพื่อฟื้นฟูสุขภาพป้องกันและติดตามผลการดูแลอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ และทุกเดือน มีการรายงานผลสุขภาพของผู้สูงอายุและผู้ป่วยทุกรายแจ้งให้ญาติทราบอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการส่งต่ออย่างรวดเร็วและมีคุณภาพเมื่อผู้สูงอายุและผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลง

มาตราฐานการควบคุมคุณภาพ

มีการตรวจเยี่ยมโดยทีมดูแลตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งระบบการเฝ้าระวังด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อทบทวนบริการที่ได้รับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ หรือญาติสามารถตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) ด้วย Username ของตนเอง

ทีมงาน

ภายใต้การดูแลโดยทีมแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด อย่างใกล้ชิด

ทีมงานของเรา

นพ.ปุณณภพ เอมสิริรัตน์

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

พ.ญ. ปภาดา ลิมาวงษ์ปราณี

พ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นพ. สรวิศ ลิมาวงษ์ปราณี

พ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุทิศา สัจจารักษ์

พยาบาลวิชาชีพ

กภ. ยุติวิชญ์ ทองอาจ

นักกายภาพบำบัด

กบ.วุฒิไกร เรือนสุภาธง

นักกิจกรรมบำบัด

ประจำ รพ. เจริญกรุงประชารักษ์