การระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทวีความรุนแรงและแพร่ไปในวงกว้างในหลายประเทศทั่วโลก เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค แต่ละประเทศจึงได้กำหนดมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19 ขั้นสูงสุดเพื่อไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปมากกว่าเดิม รวมถึงประเทศไทยเองที่ได้วางมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 นี้อย่างเข้มข้น ส่งผลให้มียอดผู้ติดเชื้อลดลงตามลำดับ

อายุวัฒน์ เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ศูนย์ดูแลผู้ป่วย พระราม2 เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ เพราะเราตระหนักดีว่ากลุ่มผู้ใช้บริการของเรา ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง และกลุ่มผู้ป่วยมีความอ่อนไหวต่อโรคระบาดดังกล่าวมากเพียงใด เราจึงได้มีการวางแนวทางและนโยบายในการดูแลความสะอาดและความปลอดภัยภายในอายุวัฒน์ เนอร์สซิ่งโฮมอย่างเข้มงวด ดังนี้

 

สำหรับญาติผู้เยี่ยม

  1. มีการคัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าเยี่ยมทุกครั้งด้วยอุปกรณ์วัดอุณหภูมิร่างกายระบบอินฟราเรดที่ไม่ต้องมีการสัมผัสร่างกาย หากพบว่ามีไข้ ขอความร่วมมือในการหลีกเลี่ยงการเข้าเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี สำหรับท่านที่มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงในระยะเวลา 14 วันก่อนหน้า ให้งดเยี่ยมเด็ดขาด
  2. ขอความร่วมมือผู้เข้าเยี่ยมสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าเยี่ยมและระหว่างการเยี่ยมทุกครั้ง หากไม่ปฏิบัติตาม ขออนุญาตไม่ให้เข้าพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม
  3. ขอความร่วมมือผู้เข้าเยี่ยมทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อหรือการล้างมือด้วยสบู่ ณ จุดประตูเข้า-ออกของศูนย์ฯ ก่อนและหลังการเข้าเยี่ยม อีกทั้งหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้า ดวงตา ปาก และจมูก
  4. เพื่อลดความแออัดในการเข้าเยี่ยม ทางศูนย์ฯ ขอจำกัดการเข้าเยี่ยมได้ครั้งละ 1 ท่าน ท่านละไม่เกิน 15 นาที/ครั้ง และขอความกรุณารักษาระยะห่างและหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิด อาทิ การกอดหรือหอม เนื่องจากผู้สูงอายุและผู้ป่วยจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้ง่าย

 

สำหรับพนักงาน

  1. พนักงานและเจ้าหน้าที่จะต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาทั้งก่อนและหลังการสัมผัสตัวผู้ป่วย และปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ
  2. เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการรับเชื้อ ทางศูนย์ฯ มีการออกมาตรการให้พนักงานและเจ้าหน้าที่พักค้างคืนที่ศูนย์ฯ เป็นการชั่วคราวในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 กรณีพนักงานและเจ้าหน้าที่มีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและพบแพทย์ทันที
  3. พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องสวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย กระจังป้องกันใบหน้า (Face Shield) หรือถุงมือตลอดเวลา โดยเฉพาะขณะปฏิบัติงาน

 

สำหรับสถานที่พัก

  1. ทางศูนย์ฯ มีการซักเสื้อผ้าและผ้าทั้งหมดโดยใช้อุณหภูมิน้ำสูงสุดอย่างเหมาะสม ร่วมกับการใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคเดทตอลเพื่อให้มั่นใจว่าเสื้อผ้าและผ้าของผู้ป่วยจะสะอาดและปราศจากเชื้อโรคอย่างแท้จริง
  2. เพื่อยกระดับมาตรการทำความสะอาด ทางศูนย์ฯ มีการทำความสะอาดสถานที่และพื้นผิวต่าง ๆ โดยเฉพาะพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคคุณภาพสูงเช่นเดียวกับที่ใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งมีความปลอดภัย พร้อมเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นที่ทุกจุด
  3. ทางศูนย์ฯ จัดให้มีบริการพ่นฆ่าเชื้อภายในอาคารและบริเวณโดยรอบด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อคุณภาพสูง ปลอดภัยต่อผู้สูงอายุและผู้ป่วย ผ่านการรับรองประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพื่อการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดและสร้างความปลอดภัยให้กับทุกฝ่าย

 

การรักษาความสะอาดเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยการป้องกันหรือลดโอกาสเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ ทางศูนย์ฯ จึงใครขอความร่วมมือจากทุกท่านเพื่อลดการระบาดของเชื้อ นอกจากจะเป็นการป้องกันตัวท่านเองแล้ว ยังเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม ซึ่งจะช่วยสร้างผลลัพธ์ในการป้องกันโรคร้ายในเชิงบวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอน

 

อายุวัฒน์ เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และดูแลผู้ป่วยติดเตียง ศูนย์ดูแลผู้ป่วย พระราม2 ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้และผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งระยะสั้น ระยะยาว และรูปแบบเนอร์สซิ่งโฮมระดับพรีเมียม มั่นใจได้ด้วยการดูแลผู้สูงอายุและดูแลผู้ป่วยโดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูง และพนักงานผู้ช่วยพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรในการดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย และดูแลผู้ป่วยติดเตียงโดยเฉพาะ พร้อมจรรยาบรรณในวิชาชีพและประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุตลอด 24 ชั่วโมง