ในปัจจุบันมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ทั้งธุรกิจอาหารเสริม ยาต่างๆ รวมถึงธุรกิจด้านการดูแลผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน และธุรกิจเหล่านี้ก็มีแนวโน้มว่าจะมีการขยายขนาดของธุรกิจเพิ่มขึ้นไปอีก เนื่องจากในประเทศไทยก็มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นสูงในแต่ละวัน โดยเฉพาะศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและบ้านพักคนชราที่ยิ่งนานวันก็ยิ่งเป็นที่ต้องการของหลายๆคน เนื่องจากหลายๆครอบครัวไม่มีเวลาดูแลผู้สูงอายุในบ้านของตนเองจึงต้องพาผู้สูงอายุเหล่านั้นไปอาศัยที่บ้านพักคนชรา

จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ระบุไว้ว่าโครงสร้างด้านประชากรของประเทศไทยเข้าสู่การเป็น“สังคมสูงวัย”ตั้งแต่ปี 2548 คือมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 10 และตามการประมาณการประชากรของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่“สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์”เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และในปี 2574 ประเทศไทยจะเข้าสู่“สังคมสูงวัยระดับสุดยอด”เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด จำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยมีตัวเลขเทียบเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศซึ่งถือว่ามีอัตราการเติบโตเป็นอันดับสามในทวีปเอเชียรองมาจากประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น

หากต้องการแบ่งผู้สูงอายุเหล่านี้ตามศักยภาพที่ช่วยเหลือตนเองได้ จะแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

  • กลุ่มผู้สูงอายุที่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันต่างๆได้ด้วยตนเอง สามารถช่วยเหลือตนเองได้
  • กลุ่มผู้สูงอายุที่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันต่างๆได้ด้วยตนเองเป็นบางกิจกรรม หรือสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในบางส่วน
  • กลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถทำกิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จำเป็นต้องมีคนคอยดูแล

เนื่องจากสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะให้ผู้สูงอายุไปพักอาศัยที่บ้านพักคนชราหรือที่เนอสซิ่งโฮม ซึ่งทั้งสองสถานที่นี้ก็มีความแตกต่างกันในด้านลักษณะของผู้อยู่อาศัยและการดูแล โดยบ้านพักคนชราคือสถานที่ผู้สูงอายุที่ไปต้องไปด้วยความเต็มใจ หรือคนที่รู้สึกไม่อยากเป็นภาระของลูกหลานก็มักเลือกที่จะไปอาศัยด้วยตนเอง ไม่ใช่สถานที่ที่ลูกหลานจะนำญาติของตนไปทิ้งไว้และไม่มีการดูแลเหมือนที่หลายๆคนเข้าใจกัน ดังนั้นบ้านพักคนชราจึงมีไว้เพื่ออุปถัมภ์ผู้สูงอายุเป็นสถานที่ให้บริการพักสำหรับผู้ที่ยังสามารถช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่ต้องการการดูแลจากพยาบาลวิชาชีพหรือผู้ช่วยต้องคอยดูแลตลอดเวลา  แต่เป็นผู้สูงอายุที่ต้องการที่จะมาอยู่อาศัยด้วยความเต็มใจจริงๆ หรือผู้สูงอายุที่ตัวคนเดียว ไม่มีลูกหลานคอยดูแลก็เลือกที่จะมาพักอาศัยบ้านพักคนชราด้วยเช่นกันส่วนใหญ่ผู้สูงอายุที่จะพักอาศัยที่บ้านพักคนชราจึงเป็นกลุ่มที่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเองหรือกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้เป็นบางส่วน

และในส่วนของเนอสซิ่งโฮม หรือ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ คือสถานที่ดูแล พักฟื้นสภาพร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงคอยช่วยเหลือในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้นระยะสั้น เช่น ผู้ที่มีอาการบาดเจ็บหลังจากการผ่าตัด ซึ่งอาจต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษหรือต้องมีการทำกายภาพบำบัด รวมไปถึงผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้นระยะยาว เช่น ผู้ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ และผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพราะการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเหล่านี้จำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาดูแล เช่น แพทย์ พยาบาล หรือนักกายภาพบำบัด นอกจากนี้เนอสซิ่งโฮมยังให้บริการในเรื่องของการดูแลเรื่องอาหารที่ควรรับประทาน รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยได้ออกกำลังกายหรือการทำกิจกรรมต่างๆที่สามารถฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ป่วยได้อีกด้วย ดังนั้นกลุ่มคนที่มาพักอาศัยที่เนอสซิ่งโฮมส่วนใหญ่จึงเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้แค่บางส่วน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เลยต้องมีคนคอยดูแล และกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษก็มักจะเลือกมาพักพื้นตัวที่เนอสซิ่งโฮมด้วยเช่นกัน

บ้านพักคนชราหรือบ้านพักผู้สูงอายุนั้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นขององค์กรรัฐจัดตั้งขึ้น หรือมาจากองค์กรการกุศลต่างๆ ดังนั้นบ้านพักคนชราส่วนใหญ่จึงมีค่าใช้จ่ายที่ไม่มากนัก ต่างจากเนอสซิ่งโฮมที่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยเหลือและดูแลผู้พักอาศัย ดังนั้นค่าใช้จ่ายของเนอสซิ่งโฮมจึงมากกว่าบ้านพักคนชรา แต่ทั้งนี้ด้วยกลุ่มผู้อาศัยที่แตกต่างกัน การดูแลและค่าใช้จ่ายจึงมีความต่างกันออกไปด้วย เช่นครอบครัวท่านอาศัยอยู่ในย่ายพระราม2 หากครอบครัวของท่านไม่มีเวลามากพอที่จะดูแลผู้สูงอายุ และได้พูดคุยตกลงกันแล้วก็สามารถหาบ้านพักคนชราพระราม2 หรือบ้านพักผู้สูงอายุพระราม2 อาศัยได้ แต่หากผู้สูงอายุในครอบครัวไม่แข็งแรมมากนักและต้องการคนคอยดูแล หรือหากท่านเป็นห่วงและต้องการให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ท่านก็ควรเลือกใช้บริการเนอสซิ่งโฮมแถวพระราม2 จะดีกว่า การเลือกสถานที่นั้นเป็นไปได้ก็ควรเลือกสถานที่ที่บริการดีและอยู่ใกล้บ้าน เพื่อที่เมื่อท่านมีเวลาว่างท่านจะสามารถไปเยี่ยมผู้สูงอายุได้อย่างสะดวก เพราะถึงอย่างไรการที่ผู้สูงอายุไม่ได้อยู่บ้านก็ย่อมรู้สึกเปล่าเปลี่ยวและคิดถึงลูกหลานของตนเป็นธรรมดา ดังนั้นถึงแม้ว่าผู้สูงอายุในบ้านจะย้ายไปพักอาศัยที่บ้านพักคนชราหรือเนอสซิ่งโฮมที่ดีแล้ว ก็ยังมีความจำเป็นที่ญาติจะต้องคอยแวะเวียนไปหาผู้สูงอายุเหล่านั้นเรื่อยๆด้วยเช่นกัน